• Vragen? Bel ons (+31)6 130 978 44

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Algemene voorwaarden
  1. Stichting Trauma Opleiding behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname de opleiding geen doorgang te laten vinden.
  2. Stichting Trauma Opleiding informeert hier omtrent zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding. In geval van annulering wordt reeds betaald opleidingsgeld volledig gerestitueerd.
 2. Betalingsvoorwaarden
  1. Het lesgeld dient 6 weken voor aanvang van de opleiding volledig te zijn voldaan.
 3. Annuleringsvoorwaarden
  1. Iedere cursist heeft na inschrijving nog 14 dagen bedenktijd. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
  2. Annulering dient altijd schriftelijk, via email, uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de eerste lesdag, te geschieden.
  3. In geval van annulering tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 50% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Trauma Opleiding.
  4. In geval van annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding, is de cursist 100% van het lesgeld verschuldigd aan de Stichting Trauma  Opleiding.
  5. Bij annulering zijn wij genoodzaakt € 200,- administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Tussentijdse opzegging
  1. Teruggave van een gedeelte van het opleidingsgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. Een en ander geschiedt na wederzijdse overeenstemming.
  2. Indien er sprake is van teruggave van opleidingsgeld wordt dit vanaf de datum van opzegging binnen zes weken gerestitueerd.
 5. Auteursrechten
  1. Het auteursrecht dat verband houdt met de opleiding blijft eigendom van de Stichting Trauma Opleiding.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de cursist niet toegestaan om het opleidingsmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het opleidingsmateriaal te verveelvoudigen en / of te verkopen, of aan derden beschikbaar te stellen.
 6. Klachten
  1. Indien u een klacht heeft of een bericht wilt sturen naar de vertrouwenspersoon van de Stichting Trauma Opleiding, dan kunt u deze mailen naar klachtcommissie@Traumaopleiding.nl of via post naar Stichting Trauma Opleiding, Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek.
  2. De cursist zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, een schriftelijke ontvangstbevestiging worden toegezonden.
  3. De klacht wordt binnen 4 weken door middel van een schriftelijke reactie inhoudelijk beantwoord.
  4. Indien deze termijn niet gehaald wordt, zal aan de cursist kenbaar gemaakt worden binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.
  5. Indien de klacht niet naar tevredenheid is beantwoord, kunt u zich richten tot het bestuur van de Stichting Trauma Opleiding.
  6. Te allen tijde zullen de vertrouwenspersoon en het bestuur aan hun geheimhoudingsplicht voldoen.
  7. Als uw klacht ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens, of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot mevrouw dr. E. Linthorst-Niers, chirurg, Groene Hart ziekenhuis (extern onafhankelijke). U kunt uw bezwaar richten aan Stichting Trauma Opleiding, Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek. U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Het advies van mevrouw dr. E. Linthorst-Niers is bindend.
  8. Na afhandeling van de klacht wordt het klachtenformulier afgewerkt en gearchiveerd bij de Stichting Trauma Opleiding. Het dossier en de bijbehorende stukken worden voor een periode van vijf jaar bewaard.
 7. Geheimhouding en privacy
  1. De Stichting Trauma Opleiding respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Correspondentieadres

Stichting Trauma Opleiding

 • Postbus 133, 2660 AC Bergschenhoek
 • 06 13 09 78 44
 • info@traumaopleiding.nl

Over Trauma Opleiding

De Stichting Trauma Opleiding richt zich op het aanbieden van adequate scholing op het gebied van traumatologie. De doelgroep is verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gipsverbandmeesters en physician assistants met speciale interesse voor dit onderwerp.